فروشگاه انتشارات علامه کرباسچیان

مؤسسۀ فرهنگی علامه کرباسچیان، بنا به وصیت استاد علامه در راستای گردآوری، تنظیم، شرح و توضیح آثار به جای مانده از ایشان، تأسیس شده است. مؤسسه هدف خود را امتداد فکر و مکتب تربیتی علامه در راستای ارتقای فرهنگ و تعلیم و تربیت به جامعۀ اسلامی می‌داند و در این مسیر، از کشف، تحلیل و انتشار ایده‌ها و تجربه‌های علامه کرباسچیان و یارانش بهره می‌گیرد.